โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
Satunwittaya School
ภาคเรียนที่/Semester 1 ปีการศึกษา/Year 2560

รหัสนักเรียน/Student ID
รหัสผ่าน/Password
รหัสผ่านให้นักเรียนใส่วันเดือนปีเกิด โดยต้องมีเครื่องหมายทับ /
เช่นนักเรียนเกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ก็ให้นักเรียนใส่รหัสผ่านดังนี้ 02/02/2536
โดยนักเรียนจะต้องใส่ 0 เข้าไปด้านหน้า เมื่อวันที่หรือเดือน ไม่เกิน 10 รหัสผ่านจะต้องมีทั้งหมด 10 ตัวเมื่อรวมเครื่องหมาย /ปรับปรุง/Update 17/08/2560
[2763/30850]
Bookmark2551 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  phothasoft@gmail.com [V15.07.06]